Matematyka


Nacobezu –Na co będę zwracała uwagę na pracy klasowej z działu
Pola figur w dniu 06.06.2018


1. Rozumienie pojęcia pola jako liczby figur jednostkowych. Np. Ile jednostek wynosi pole narysowanej figury wyrażonej w jednostkach

2. Umiejętność obliczania pola kwadratu. Np. Oblicz pole kwadratu o boku 9 cm.
3. Umiejętność obliczania pola prostokąta. Np. Narysuj prostokąt, którego pole wynosi 3,5 cm2
4. Umiejętność rysowania wysokości trójkąta.np. W trójkącie prostokątnym ABC poprowadź wysokość z wierzchołka B. (przy kącie prostym).
5. Umiejętność zamiany jednostek pola np. 4dm2 = . . . cm2 20mm2 = . . . cm2
6. Umiejętność obliczania długości wysokości (podstawy) równoległoboku, gdy znane jest jego pole i długość podstawy (wysokości). Np. Pole równoległoboku jest równe 7,5m2.Jedna z wysokości równoległoboku ma długość 2,5m. Oblicz długość boku, na który opuszczono tę wysokość.
7. Umiejętność obliczania długości przekątnej rombu, znając jego pole i długość drugiej przekątnej. Np. Pole rombu jest równe 40 cm2, a jedna z jego przekątnych ma długość 40 cm. Jaką długość ma druga przekątna?
8. Umiejętność rysowania prostokąta o polu równym polu narysowanego trójkąta. Np. Narysuj prostokąt o polu równym polu narysowanego obok trójkąta. a=2,5cm, h=2cm.
9. Umiejętność rozwiązywania zadania tekstowego związanego z polami wielokątów.

Przydatne linki:

strona GWO-testy online 

strona www.math.edu.pl

e-poedreczniki.pl Dział 5 Pola figur

 

 

Sesja z plusem w dniu 05.06.2018


Zakres materiału:
Uczeń:


1. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe lub ułamki dziesiętne
2. oblicza miarę kąta w trójkącie równoramiennym
3. porównuje liczby całkowite lub ułamki zwykłe i dziesiętne
4. ocenia prawdziwość zdań dotyczących własności trójkątów i czworokątów
5. porównuje różnicowo masy przedmiotów
6. oblicza miary kątów w równoległoboku i trapezie
7. wyznacza odwrotność i kwadrat liczby mieszanej
8. oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego z ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi
9. rozwiązuje zadanie tekstowe
10. oblicza i porównuje ilorazowo pole trójkąta i pole prostokąta

 

"Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej

w dniu 9 maja 2018 r., kl. V


1. Umiem porównywać ułamki dziesiętne o takiej samej liczbie cyfr po przecinku np. Która z liczb jest największa? 3,58 3,89 3,09 3,09.
2. Umiem mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100 itd.np. a) 42,58*10=, b) 53,17 *100=, c) 489,1:10=, d) 45,12:100=
3. Umiem pisemnie dodawać i mnożyć ułamki dziesiętne.np. Oblicz sposobem pisemnym: a) 6,35 + 3,7 b) 4,64 · 0,6
4. Potrafię zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe np. Zamień ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe: 3,9 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 = . . . . . . . . . . . . . . .
5. Wykazuję umiejętność zamiany ułamka zwykłego na dziesiętny poprzez rozszerzanie.np. Zamień ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne: 3 1/4= . . ... 11/20 = . 
6. Wykazuję umiejętność pisemnego odejmowania i dzielenia ułamków dziesiętnych.np. Oblicz sposobem pisemnym: a) 527,3 − 364,85 b) 6,84 : 2,4
7. Wykazuję umiejętność rozwiązywania zadania z zastosowaniem porównywania ilorazowego.np. Czekolada kosztuje 8,76 zł, a jabłko 0,73 zł. Ile razy droższa jest czekolada od jabłka?
8. Wykazuję umiejętność zastosowania ułamków dziesiętnych do zamiany wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane.np. Wpisz odpowiednie liczby: a) 42,3dag = . . . . . .dag . . . g b) 20 km 394m = . . . . . km
9. Wykazuję umiejętność wykonywania działań łącznych na liczbach wymiernych dodatnich. Np. Oblicz: 3/8· 8,2 − (0, 4)2 =
10. Wykazuję umiejętność rozwiązywania zadania tekstowego związanego z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
11. Wykazuję umiejętność rozwiązywania zadania związanego z rozwinięciem nieskończonym okresowym ułamka.


Powyżej zebrałam umiejętności, które powinnaś/powinieneś wykazywać już na lekcji powtórzeniowej przed pracą klasową. Pamiętaj także o utrwaleniu tabliczki mnożenia, działań na liczbach naturalnych. Na stronie internetowej szkoły www.psppokoj.pl w zakładce Informacje dla uczniów i rodziców/Matematyka umieściłam interaktywne zadania utrwalające umiejętności z działu Ułamki dziesiętne. A.Kania

 

Przydatne linki:

a) Test online-GWO

b) math.edu.pl Dział ułamki dziesiętne

c) epodreczniki.pl Dział Liczby dziesiętne

"Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej w dniu 23 lutego 2018 r., kl. V


1. Umiem wskazać równoległobok i trapez pośród narysowanych czworokątów.
2. Umiem nazwać trójkąt, który znajduje się na rysunku tj. równoboczny, równoramienny, ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny.
3. Wiem, ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych trójkąta.
4. Umiem obliczyć obwód trapezu, gdy dane są długości jego boków.
5. Umiem narysować przy pomocy cyrkla i linijki równoległobok, gdy dane są dwa jego boki.
6. Umiem określić miary kąta przyległego, wierzchołkowego, odpowiadającego, naprzemianległego na podstawie danych kątów na rysunku.
7. Umiem obliczyć długości podstawy trójkąta równoramiennego, na podstawie obwodu i długości ramienia.
8. Umiem narysować czworokąt spełniający podane warunki np. Narysuj trapez równoramienny, którego długość jednej z podstaw wynosi 4 cm, a ramię 2 cm.
9. Wykazuję umiejętność rozwiązywania zadania tekstowego związanego z równoległobokami rombami.


Powyżej zebrałam umiejętności, które powinnaś/powinieneś wykazywać już na lekcji powtórzeniowej przed pracą klasową. Pamiętaj także o utrwaleniu tabliczki mnożenia, działań na liczbach naturalnych. Na stronie internetowej szkoły www.pspokoj.pl w zakładce Informacje dla uczniów i rodziców/Matematyka umieściłam interaktywne zadania utrwalające umiejętności z działu Figury na płaszczyźnie. Na pracy klasowej NIEZBĘDNY jest cyrkiel, ołówek, linijka! A.Kania

 

Przydatne linki:

a) TEST GWO

b) math.edu.pl - GEOMETRIA

c) epodreczniki.pl -dział 3 GEOMETRIA

 

"Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej
w dniu 12 grudnia 2017-Ułamki zwykłe-kl.V


1) Potrafię opisać część danej całości za pomocą ułamka np. Narysuj kwadrat o boku 6 cm i pokoloruj 3/6 tego kwadratu.
2) Potrafię zapisać ilorazy za pomocą ułamka,
3) zamieniam liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i ułamki niewłaściwe na liczby mieszane (wyciągam całości)
4) skracam i rozszerzam ułamki,
5) sprowadzam ułamki do wspólnego mianownika
6) umiem porównać ułamki
7) dodaję i odejmuję ułamki zwykłe o jednakowych i różnych mianownikach,
8) obliczam ułamek z liczby (np. ⅖ h - ile to min? 18 minut-jaka to część godziny?)
9) mnożę i dzielę ułamki i liczby mieszane
10) potęguję ułamki
11) znajduję odwrotności liczby
12) zamieniam dzielenie na mnożenie przez odwrotność drugiej liczby,
13) skracam otrzymane wyniki lub wyciągam całości (w miarę możliwości)
14) rozwiązuję zadania tekstowe dotyczące ułamków zwykłych (m.in. obniżki cen; przebycie części trasy liczącej np. 42 km; rozlewanie 3 ½ litra soku do szklanek o pojemności ¼ litra)

 

 

Powyżej zebrałam umiejętności, które powinnaś/powinieneś wykazywać już na lekcji powtórzeniowej przed pracą klasową. Pamiętaj także o utrwaleniu tabliczki mnożenia. Na stronie internetowej szkoły www.pspokoj.pl w zakładce Informacje dla uczniów i rodziców/Matematyka umieściłam interaktywne zadania utrwalające umiejętności z działu Ułamki zwykłe. A.Kania

 

Przydatne linki:

1) test GWO

2) test math.edu.pl

3) e podręczniki.pl

W dniu 08. 12. 2017 r. (piątek) odbędzie się kartkówka z zakresu:

 

 

2.6. Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną
2.7. Obliczanie ułamka danej liczby 
2.8. Mnożenie ułamków zwykłych

 Powyżej ćwiczenia ze strony e-podręczniki.

Poniżej ze strony math.edu.pl

 

Poćwicz sobie przykłady:

Wykonaj mnożenie. Wynik podaj w najprostszej postaci.

a) 9*3/4=

b) 5*3 2/7=

c) 14/25 * 15/21=

d) 2 1/3 * 1 2/5=

e) 1 6/11* 3 1/12=

 

 

Drodzy Uczniowie - uwaga KONKURS!

więcej informacji tutaj

W dniu 13.11.2017 (poniedziałek) zostanie przeprowadzona kartkówka w kl.V z zakresu Ułamek jako część i jako iloraz. Rozszerzanie i skracanie ułamków.

 

Ćwiczenia utrwalające:

1. Co to jest ułamek?<-kliknij

2. Skracanie i rozszerzanie ułamków<-kliknij

3. Na http://www.math.edu.pl/testy-sp 3 tematy:

(38. Jaka część prostokąta została zamalowana
39. Skracanie ułamków
40. Rozszerzanie ułamków)

"Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej
w dniu 30 października 2017-Liczby i działania-kl.V


1. Wykazuję umiejętność wskazywania na osi liczbowej wielokrotności liczb naturalnych np. Zaznacz na osi liczbowej przynajmniej 4 wielokrotności liczby 5.
2. Wykazuję umiejętność podawania dzielników liczb naturalnych.np. Podkreśl te liczby, przez które jest podzielna liczba 150. 2 3 4 5 9 10 25 100
3. Wykazuję umiejętność określania, czy dane liczby są pierwsze czy złożone. Np. Który ze zbiorów zawiera tylko liczby złożone? A. {18, 19, 20, 21} B. {12, 14, 16, 18} C. {0, 6, 12, 18} D. {11, 12, 13, 14}
4. Wykazuję umiejętność rozkładania liczb na czynniki oraz zapisywania rozkładu za pomocą potęg. np. Rozłóż na czynniki podane liczby: a) 48 b) 300
5. Potrafię obliczyć NWD dwóch liczb złożonych np. Znajdź NWD (12, 16).
6. Wykazuję umiejętność rozwiązywania zadania tekstowego związanego z liczbami pierwszymi.


Powyżej zebrałam umiejętności, które powinnaś/powinieneś wykazywać już na lekcji powtórzeniowej przed pracą klasową. Pamiętaj także o utrwaleniu tabliczki mnożenia. Na stronie internetowej szkoły www.pspokoj.pl w zakładce Informacje dla uczniów i rodziców/Matematyka umieściłam interaktywne zadania utrwalające umiejętności z działu Własności licz naturalnych. A.Kania

 

Przydatne linki:

1) TEST ONLINE-GWO

 

2) TEST http://www.math.edu.pl/testy-sp  DZIAŁ-PODZIELNOŚĆ LICZB!

 

3) epodręczniki dział LICZBY NATURALNE

 

Zapowiedzi dla klasy V:

1) Kartkówka w dniu 2 października 2017 r.

Zakres: Obliczenia przybliżone (szacowanie działań). Dodawanie i odejmowanie pisemne.

2) Sprawdzian-w dniu 11 października 2017 r.

Zakres: Liczby i działania (I dział)

 

"Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej
w dniu 11 października 2017-Liczby i działania-kl.V


1. Potrafię porównać liczby. np.: 1590… 1950
2. Potrafię odczytać współrzędne punktu oraz zaznaczyć dany punkt na osi liczbowej np. zaznacz na osi liczbowej liczbę a=3. Odczytaj z osi liczbowej jaka liczba kryje się pod liczbą b.
3. Potrafię powiększyć liczby n razy.tj. Podaj liczbę 6 razy większą od 12.
4. Potrafię pisemnie odejmować liczby z przekroczeniem jednego progu dziesiątkowego oraz pisemnie mnożyć liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe. Oblicz sposobem pisemnym np.876-248, 4687*8
5. Wykazuję umiejętność pisemnego dodawania liczb z przekroczeniem kolejnych progów dziesiątkowych oraz pisemnego dzielenia przez liczby wielocyfrowe. Wykonaj działania a) 2875 + 695 + 486 = . . . b) 3816 : 24 = . . .
6. Wykazuję umiejętność obliczania wartości wyrażeń dwudziałaniowych z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów np. Oblicz: a) 19 + 11 ・ 7 =; b) (19 + 11) ・7 =;
7. Wykazuję umiejętność uzupełniania brakujących liczb w wyrażeniach arytmetycznych np. Wstaw w miejsce kropek odpowiednie liczby: a) 8 −… : 6 = 5; b) (52 −…) ・ 2 = 42
8. Wykazuję umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych z zastosowaniem działań pamięciowych i pisemnych np. Kasia, Frania i Maja zbierają znaczki. Kasia ma ich 127, Frania 289, a Maja dwa razy mniej niż Kasia i Frania razem. Ile znaczków mają razem dziewczynki?
9. Wykazuję umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących porównań różnicowych. Klasa V a licząca 28 uczniów planuje wycieczkę do Krakowa. Opiekę nad dziećmi będzie sprawować dwóch nauczycieli. Wspólnie zastanawiają się nad wyborem tańszego biura podroży. Biuro Robinson oferuje bilety po 65 zł dla dzieci, a dla opiekunów po 119 zł. Biuro Guliwer proponuje zaś dzieciom bilety po 69 zł, a opiekunom po 80 zł. Oblicz różnicę kosztów wyprawy w zależności od wyboru biura podroży. Które biuro podroży powinna wybrać klasa V a?
10. Umiejętność tworzenia wyrażeń arytmetycznych oraz obliczania ich wartości.

 

Powyżej zebrałam umiejętności, które powinnaś/powinieneś wykazywać już na lekcji powtórzeniowej przed pracą klasową. Pamiętaj także o utrwaleniu tabliczki mnożenia. Na stronie internetowej szkoły www.pspokoj.pl w zakładce Informacje dla uczniów i rodziców/Matematyka umieściłam interaktywne zadania utrwalające umiejętności z działu Liczby i działania. A.Kania

 

 

Anna Kania

 

 

 

 

 

 

„Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej w dniu
30. 05. 2017 r. - „POLA FIGUR”, kl.IV

 

1. Potrafię obliczyć pole i obwód kwadratu o danym boku np. Oblicz pole i obwód kwadratu o boku długości 7 cm;


2. Potrafię obliczyć pole prostokąta o danych bokach, a także zamienić jednostki długości np. Oblicz pole prostokąta o bokach długości: a) 12 cm i 8 cm; b) 16 dm i 6 cm;


3. Potrafię obliczyć pole prostokąta np. Jeden bok prostokąta ma długość 8 cm, a drugi bok jest o 2 cm krótszy. Oblicz pole tego prostokąta.


4. Potrafię obliczyć bok prostokąta, gdy dane jest jego pole i jeden z boków np. Pole prostokąta wynosi 48 cm2. Jeden z jego boków ma długość 16 cm. Oblicz długość drugiego boku.


5. Potrafię obliczyć długość boku i obwód kwadratu, gdy dane jest jego pole np. Oblicz długość boku i obwód kwadratu o polu 49 dm2.


6. Potrafię narysować figury o danym polu np. Narysuj w poniższych kratkach figury o zadanych polach: a) Pole =3 1/2 〖cm〗2 b) Pole =6 1/4 〖cm〗2


7.Potrafię obliczyć pole figury złożonej z kilku prostokątów.

 

8. Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem prostokąta.

 

Interaktywne ćwiczenia:

1)Test GWO

2)Test na stronie www math.edu.pl

3) Co to jest pole figury?-film T.Gwiazda

 

 

Anna Kania

 

„Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej w dniu
11. 05. 2017 r. - „UŁAMKI DZIESIĘTNE”, kl.IV


1. Potrafię porównać ułamki dziesiętne. Np. Wstaw znak =, < lub >. a) 0,7 0,700 b) 8,03 8,30 c) 5,320 5,32 d) 16,040 16,400


2. Potrafię zamienić liczby w postaci dziesiętnej na ułamki zwykłe lub liczby mieszane, a także potrafię zapisać ułamki zwykłe o mianowniku 10, 100, 1000 w postaci dziesiętnej np. a) Zapisz w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej. 0,84 = ................... 0,4 = ................... 4,07 = ................... b) Zapisz, nie używając kreski ułamkowej. a) 99/10=⋯ b) 5/10=⋯ c) 3 5/100=⋯


3. Potrafię uporządkować ułamki podane w postaci dziesiętnej np. Uporządkuj następujące liczby w kolejności od największej do najmniejszej: 0,300; 0,030; 0,033; 0,33; 0,303;


4. Potrafię odczytać ułamki dziesiętne na osi liczbowej 


5. Potrafię dodać i odjąć ułamki w postaci dziesiętnej sposobem pisemnym: np. Oblicz sposobem pisemnym: a) 7,51 + 2,28 b) 47,27 + 26,349 c) 11,69 − 4,36 d) 34,9−7,876;


6.Potrafię zamienić wyrażenia jednomianowane na dwumianowane np. Zapisz w postaci wyrażeń dwumianowanych: a) 17,24 m = ....... m ....... cm b) 837 dag = ....... kg ....... dag c) 353 gr = ....... zł ....... gr


7. Potrafię obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego ułamki w postaci dziesiętnej np. Oblicz: (18 − 9,47) − (5,2−2,96) = ......


8. Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe np.

 

 

a) W maju rolki kosztowały 234,56 zł. W czerwcu ich cenę podwyższono o 11,28 zł, a w sierpniu obniżono o 9,45 zł. Jaka jest obecna cena rolek?

 

 

b) Dwa kawałki sznurka mają łącznie 5 m 56 cm. Jeden kawałek jest o 4 m 22 cm krótszy od drugiego. Jakie są długości obu części?

 

Powyżej zebrałam umiejętności, które powinnaś/powinieneś wykazywać już na lekcji powtórzeniowej przed pracą klasową. Pamiętaj także o utrwaleniu tabliczki mnożenia.

 

 Interaktywne zadania utrwalające umiejętności z działu „Ułamki dziesiętne”:

a) test GWO

b) testy matematyczne na stronie math.edu.pl 

c) Porównywanie ułamków dziesiętnych -film p.T.Gwiazdy 

 

d) Dodawanie ułamków dziesiętnych -film p.T.Gwiazdy

 

e) Odejmowanie ułamków dziesiętnych -film p.T.Gwiazdy

 

f) zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny-film

 

g) Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe -film

h) Ułamki dziesiętne na osi liczbowej.-film 

A.Kania

„Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej w dniu
03. 04. 2017 r. - „UŁAMKI ZWYKŁE”, kl.IV

 

 1. Znam pojęcie ułamka jako części całości, potrafię zaznaczyć określoną ułamkiem część figury np. Zacieniuj 4/7 figury (prostokąt owymiarach 1cmx7cm).
 2. Potrafię porównać ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach lub licznikach np. Wstaw znak > lub < . 3/8….. 5/8; 5/9….. 5/6; 1 1/8….. 1 1/7;
 3. Potrafię skracać ułamki zwykłe np. Skróć ułamki: a) 48/60=⋯ b) 28/91=⋯ c) 15/20=⋯
 4. Potrafię zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy np. Zapisz podane liczby w postaci ułamka niewłaściwego: a) 1 2/7=⋯,b) 2 5/6=⋯, c) 4 3/5=⋯
 5. Potrafię dodawać i odejmować ułamki zwykłe i liczby mieszane o jednakowych mianownikach; potrafię wyłączać całości np. a) 4/9+2/9=⋯; b) 4/7+5/7=⋯; c) 2 3/7+4/7=⋯; d) 2 3/5+3 4/5=⋯; e) 11/13-7/13=⋯; f) 5 12/21-3 5/21=⋯; g) 6-3/8=⋯ h) 4 3/8-2 5/8=⋯
 6. Potrafię zapisać części całości za pomocą ułamka, potrafię zamieniać jednostki np.a) 77 gramów — jaka to część kilograma? ............................
 7. b) 3 doby — jaka to część bieżącego miesiąca? ............................
 8. c) 21 6 godziny — ile to minut? ............................
 9. Potrafię obliczyć wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego np. Oblicz. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań: (5 7/12+1 11/12)-(5 1/12-1 5/12)=⋯
 10. Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych np. W sklepie było 16 kg gruszek. Pierwszy z klientów kupił 6 3/10kg gruszek, drugi 5 9/10kg, a trzeci pozostałą ilość gruszek. Ile kilogramów gruszek nabył trzeci kupujący?
 11. Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych.

Test on-line GWO

Test on-line-www.math.edu.pl (Dział Ułamki)

http://www.matzoo.pl/klasa4 (Ułamki zwykłe)

https://szaloneliczby.pl/zadania-z-matematyki-klasa-4-6/ (testy z Ułamków zwykłych)

 

Anna Kania

 

Podział pizzy ....

 

Czy ułamki muszą być trudne? Raczej nie ...zwłaszcza, że spotykamy się z nimi w życiu codziennym, gdy musimy jakąś całość (pizzę, czekoladę, baton) podzielić na mniejsze części. Wtedy każdą z nich możemy zapisać właśnie w postaci ułamka.

Gdy dzielimy coś na kawałki to przeważnie chcemy, żeby każdy dostał taki sam kawałek. Do opisu podziału na równe części stworzono specjalne liczby - UŁAMKI.

 

Ułamek zwykły - zapisujemy przy pomocy licznika, kreski ułamkowej i mianownika.

 

ZAPAMIĘTAJ!
licznik - określa o ilu równych częściach całości mówimy, zapisujemy go nad kreską ułamkową
mianownik - określa na ile równych części podzieliliśmy całość, zapisujemy go pod kreską ułamkową
kreska ułamkowa - zastępuje znak dzielenia

 

Mam nadzieję, że od dzisiaj pojęcie ułamka będzie przyjazne dla każdego! Tak włanie rozpoczynamy przygodę w krainie ułamków... ;-)

 

Sprawdź się!

 

Podziel pizzę: wybierz poziom trudności a następnie przeciągnij i upuść na talerze odpowiednią ilość kawałków pizzy. ZAGRAJ

 

Ułamkowe memory: dopasuj do siebie odpowiednie klocki. ZAGRAJ

 

Ułamkowy quiz: pobaw się porównywaniem ułamków. ZAGRAJ

 

Pizzeria: wyobraź sobie, że jesteś właścicielem pizzerii. Twoim zadaniem jest zrobienie pizzy zgodnej z zamówieniem klienta (CLIENT ORDER). Wybierz rozmiar swojej pizzy (PIZZA MENU), pozwoli to na podział pizzy na odpowiednią ilość kawałków. Rozłóż poszczególne składniki (TOPPINGS) na pizzy według zamówienia. Gdy pizza będzie już gotowa wciśnij SEND. Za wykonanie pizzy zgodnej z zamówieniem zarabiasz, za pomyłkę tracisz pieniądze:) ZAGRAJ

 

Anna Kania

„Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej w dniu
06. 03. 2017 r. - „PROSTE, KĄTY, PROSTOKĄTY, KOŁA”, kl.IV


1. Potrafię narysować proste prostopadłe i proste równoległe np. Narysuj prostą równoległą do prostej a przechodzącą przez punkt A i prostą prostopadłą do prostej a przechodzącą przez punkt B. (punkty A i B leżą poza prostą a)


2. Znam i rozumiem pojęcie półprostej i prostej, umiem określić czy dany punkt należy do prostej/półprostej.


3. Potrafię zamieniać jednostki długości np. Zamień jednostki a) 13 cm = ...mm c) 800 cm = ...dm e) 6 m = … cm b) 26 dm = ...cm d) 4 km = ... m f) 7 km 67 m = ...m

 

4. Znam pojęcie prostokąta, potrafię obliczać obwód prostokąta np. Narysuj prostokąt o bokach długości 3 cm i 2 cm. Oblicz jego obwód.

 

5. Potrafię narysować kąty o danej mierze np. Narysuj kąty o miarach 60 i 150.

 

6. Potrafię obliczyć długość boku kwadratu, gdy dany jest jego obwód np. Oblicz długość boku kwadratu, którego obwód wynosi 56 cm.

 

7. Potrafię obliczyć długość boku prostokąta, gdy dany jest jego obwód i długość drugiego boku np. Oblicz długość krótszego boku prostokąta, jeśli jego obwód wynosi 52 cm, a dłuższy bok ma 15 cm.

 

8. Potrafię narysować okrąg o danej średnicy; Potrafię narysować promień i cięciwę tego okręgu np. Narysuj okrąg o średnicy długości 4 cm. Zaznacz w nim dowolny promień i cięciwę, która nie jest średnicą.

 

9. Znam pojęcie skali i potrafię narysować odcinek w danej skali np. Narysuj odcinek o długości 3 cm w skali: a) 2 : 1 b) 1 : 3

 

10. Potrafię obliczyć długość przekątnej spełniającej warunki zadania.

 

 

Powyżej zebrałam umiejętności, które powinnaś/powinieneś wykazywać już na lekcji powtórzeniowej przed pracą klasową. Pamiętaj także o utrwaleniu tabliczki mnożenia.

 

1) Test online -Figury geometryczne-GWO

2)  epodręcznik z matematyki -Rodział 5 Figury metamtyczne

3) Testy matematyczne-math.edu.pl Geometria

4) matzoo.pl -interaktywne testy obwód kwadratu i prostokąta

 

 

 

A.Kania

ROK SZKOLNY 2016/2017

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny- 16 marca 2017

 

Uwaga! Eliminacje szkolne odbędą się w dniu 17.01.2017 r. o godz.13:55-14:40.

 

Przygotowanie do konkursu dla uczniów klasy IV odbędzie się na konsultacjach w dniu 11.01.2017 r. o godz. 13:05-13:50.

 

Uczniowie klasy IV to kategoria MALUCH.

 1) Testy konkursowe z lat 2013-2015 na stronie Kangur Matematyczny

2) Testy konkursowe z lat 2013-2016 

 

 

"Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej
w dniu 12 stycznia 2017-Działania pisemne-kl.IV


1. Potrafię stosować algorytmy działań pisemnych – dodaję i odejmuję liczby z przekroczeniem kolejnych progów dziesiątkowych, mnożę przez liczby jednocyfrowe i z zerami wewnętrznymi np. a) 4358 + 765 b) 5764 − 2743 c) 1065 − 676 d) 64 · 4 e) 463 · 307
2. Potrafię mnożyć przez liczby z zerami na końcu oraz dzielić przez liczby jednocyfrowe np.395·380;350·2080; 1768:8; 10431: 9
3. Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego np. Hurtownia zamówiła 2376 kg owoców, które dostarczono w ciągu 4 dni. Pierwszego dnia przywieziono 525 kg, drugiego — 419 kg, trzeciego 489 kg. Ile kilogramów owoców przywieziono czwartego dnia?
4. Potrafię obliczyć wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego np. 71 + 168 : (41 − 33) − 12 · 3 =
5. Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań łącznych np. Samochód kosztuje 19 000 zł. Przy zakupie należy wpłacić 2200 zł. Reszta należności rozłożona jest na miesięczne raty. Ile złotych miesięcznie należy płacić, jeśli rat jest siedem?

 

1) Test Działania pisemne-GWO

2) E podręcznik-Rozdział 4- Działania pisemne na liczbach naturalnych

UWAGA!!!!

Przypominam, że trwa konkurs 2. TRIATHLON MATEMATYCZNY.

Udział w konkursie jest bezpłatny.
http://triathlon.matzoo.pl

"Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej
w dniu 14 grudnia 2016-Systemy zapisywania liczb-kl.IV

 

 

 

 

1. Potrafię zapisać cyframi liczby w systemie dziesiętnym np. trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset cztery to 380 504;

2. Potrafię zapisać słowami liczby w systemie dziesiętnym np. 502 004 to pięćset dwa tysiące cztery;

3. Potrafię porównać liczby naturalne np. Wstaw znak <,=,>i porównaj liczby: 3847 … 3846;
4. Potrafię z podanych cyfr utworzyć liczbę, która spełnia określone warunki: np. Z cyfr 0,5,6,7,8 utwórz najmniejszą liczbę pięciocyfrową o różnych cyfrach;
5. Potrafię:
a) odczytać liczby zapisane w systemie rzymskim np. CVIII . . . . XCVI . . . MCDLVIII . . . . .
b) zapisać liczby w systemie rzymskim np. 62 . . 181 . . . 1746 . . .
6. Potrafię zamieniać jednostki masy, długości, czasu np. Uzupełnij:
a) 600 cm = . . . .m c) 68 dag = . . . . . .g e) 2 h 12min = . . . . . . . . . min
b) 3km 45m = . . . m d) 7 t 250 kg = . . . . kg f) 3 doby 7 h = . . . . . . . . . h

7. Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe wykorzystujące obliczenia czasowe.

 

Powyżej zebrałam umiejętności, które powinnaś/powinieneś wykazywać już na lekcji powtórzeniowej przed pracą klasową. Pamiętaj także o utrwaleniu tabliczki mnożenia!

 

Poniżej zebrałam ćwiczenia interaktywne, które pomogą Ci utrwalić wiadomości przed pracą klasową! Zachęcam do sprawdzenia swoich umiejętności!
1) Interaktywny test na stronie GWO

 

2) Odkryj, zrozum, zastosuj...e-podręcznik (obowiązuje Cię dział 2 i 3.-. Systemy zapisywania liczb oraz Praktyczne zastosowania matematyki). Zobacz, obejrzyj fim, zobacz jak sobie radzisz z tabliczką mnożenia;-)

 

3) Testy matematyczne math.edu.pl

 Anna Kania

"Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej
w dniu 24 października 2016-Liczby i działania-kl.IV

 


1. Potrafię dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w pamięci np.65+28=, 47-28=, 7*9=, 13*4=, 56:8=,63:3=;
2. Potrafię dobierać jednostkę oraz zaznaczyć liczby na osi liczbowej np. 25, 50, 100, 500;
3. Potrafię podać liczbę np. o 4 większą od 57, o 13 mniejszą od 54, 3 razy większą od liczby 10, 2 razy mniejszą od liczby 40 (tzn. potrafię porównywać różnicowo i ilorazowo);
4. Potrafię wykonać dzielenie z resztą np.58:8=;
5. Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego np. Kasia ma 12 lat. Jej siostra Ala jest dwa razy młodsza od Kasi. Ile lat ma Ala?
6. Potrafię obliczyć wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego np.
a) 34 −17 + 49 =; b) 48 : 4・2 =; c) 89 −(61 − 13): 8+12・ 5 =; d) 33+22 =; e) 4・ 32−23 =;
7. Potrafię rozwiązać proste równania np. Znajdź liczbę x:
a) x + 45 = 81; b) x − 38 = 58; c) 82 − x = 36; d) x ・7 = 63 e) x : 8 = 6; f) 56 : x = 8

 

Powyżej zebrałam umiejętności, które powinnaś/powinieneś wykazywać już na lekcji powtórzeniowej przed pracą klasową. Pamiętaj także o utrwaleniu tabliczki mnożenia!

 

Poniżej zebrałam ćwiczenia interaktywne, które pomogą Ci utrwalić wiadomości przed pracą klasową! Zachęcam do sprawdzenia swoich umiejętności!

1) Interaktywny test na stronie GWO

 

2) Odkryj, zrozum, zastosuj...e-podręcznik (obowiązuje Cię dział 1-. Działania pamięciowe na liczbach naturalnych). Zobacz, obejrzyj fim, zobacz jak sobie radzisz z tabliczką mnożenia;-)

 

 

Anna Kania

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

NACOBEZU SPRAWDZIAN WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

02. 03. 2016 r.

 

 

1)korzystasz z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, zamieniasz wzór na formę słowną;
2) stosujesz oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisujesz proste wyrażenie algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym;
3) rozwiązujesz równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania (poprzez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego). 

4) umiesz zbudować wyrażenia algebraiczne

5) obliczasz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego bez jego przekształcania np.

6) potrafisz zapisać wyrażenie algebraiczne w prostszej postaci

7) wiesz co to jest liczba spełniająca równanie, rozumiesz to pojęcie i umiesz sprawdzić czy podana liczba spełnia równanie

8)umiesz zapisać  w postaci wyrażenia algebraicznego pole i obwód figury przedstawionej na rysunku

9) potrafisz rozwiązać rówanie np.

x-7=15;

2+a=-4;

e*8=32;

y:7=13; 

8 + (x − 5) ∙ 3 = 26

10) potrafisz zapisać treść zadania w postaci równania oraz umiesz rozwiązać zadanie z treścią

 

 

Interaktywne ćwiczenia z zagadnień: Wzory i równania

1) Wyrażenia algebraiczne

2) Układanie prostych równań

3) Rozwiązywanie równań

4) Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań

5) Stosowanie wzorów

6) Trening mistrza-ćwiczenia przed sprawdzianem!!!!!

7) Interaktywny test z GWO

 

 

 

Rozwiń i ćwicz swój umysł!

 

Zajrzyj na portal Szalone liczby, na którym możesz znaleźć zagadki logiczne, matematyczne, ciekawostki!

 

Ponadto na stronie http://szaloneliczby.pl/zadania-z-matematyki-klasa-4-6/  znajdują się zadania pomocne w przygotowaniu się do sprawdzianu szóstoklasisty z matematyki.

Jest to forma 10 testów z poszczególnych dziedzin matematyki, które możecie wykorzystać do powtórki całego materiału w ciągu tych ostatnich tygodni przed egzaminem.

Testy mają bardzo zróżnicowane pytania, zawierają także odpowiedzi do wszystkich zadań z bardzo obszernym wyjaśnieniem, tak więc jest to naprawdę przydatne narzędzie do nauki.

Polecam ;-)

A.Jakubik

 

 

 NACOBEZU na sprawdzian

Liczby dodatnie i ujemne - 28 stycznia 2016 r. (czwartek)

 

"Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 1. odczytujesz i zaznaczasz na osi liczbowej liczby całkowite,
 2. wskazujesz liczby przeciwne np. -2 i 2,
 3. podajesz wartość bezwzględną liczby [-2]=2; [2]=2;
 4. podajesz praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych (np.termometr, mapa pogody, długi);
 5. porównujesz liczby całkowite (np. podajesz różnicę pomiędzy podaną najwyższą, a najniższą temperaturą);
 6. wykonujesz proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie) o takich samych znakach np. (-2)*(-1)=2;o różnych znakach np. (-2)*1=-2; -14 – (-19) = – 14 + 19 = 5; -(-8) + (-14) = 8 – 14 = -6; -(- 2) – (-4) =2 + 4 = 6; -9 + (-2) – (+8) = – 9 – 2 – 8 = – 19;

 

Interaktywne ćwiczenia utrwalające umiejętności dot. Działań na liczbach całkowitych-zajrzyj tutaj.

Test sprawdzający Twoją wiedzę-kliknij tutaj

 

Nacobezu do sprawdzianu PROCENTY w dniu 19.01.2016r. klasa 6:

 

1. Zamieniasz ułamki (zwykłe i dziesiętne) na procent (np. 0,48 ; 0,6; )
2. Zamieniasz procent na ułamek zwykły nieskracalny lub dziesiętny.
3. Opisujesz sytuację za pomocą procentu (np. jaki procent figur to figury zamalowane; jaki procent to woda w naczyniu; 3 minuty, jaki to procent godziny).
4. Odczytujesz dane z diagramów procentowych.
5. Przedstawiasz dane w postaci diagramów procentowych.
6. Obliczasz procent danej liczby (np. 20% z 200, 15% z 950, 18% z 56)
7. Rozwiązujesz zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń procentowych, w tym:
- na obliczanie procentu danej liczby,
- podwyżki i obniżki cen,
- ustalanie liczby na podstawie jej procentu (np. 25% pewnej liczby to 50- jaka to liczba?)

 

Interaktywne ćwiczenia

a) Procenty w życiu codziennym z przykładowymi rozwiązaniami i wskazówkami

b) Obliczanie procentu danej liczby z przykładami i filmami powtórkowymi

 

Interaktywny test sprawdzający Twoją wiedzę-kliknij tutaj.

 

 Zadanie domowe do wykonania w zeszycie do dn.18.01.2016-kl.VI
a) Przeprowadź ankietę wśród 10 uczniówklas III-VI naszej szkoły.

Zanotuj odpowiedzi na następujące pytania:

 

1) Ile masz braci i sióstr razem?
2) W którym miesiącu roku urodziłaś się/urodziłeś się?
3) Jaką masz długość stopy [cm]?
4) Ile książek przeczytałeś w ciągu ostatniego miesiąca?
5) Ile łyżeczek cukru sypiesz do herbaty?
6) Ile sms-ów wysłałeś/wysłałaś wczoraj?
7) Ile godzin dziennie spędzasz przed ekranem komputera?
8) Ile czasu w ciągu doby zajmuje ci spanie?
9) Ile kilometrów masz do przebycia z domu do szkoły/pracy?
10) Ile filmów fabularnych (nie dotyczy seriali) obejrzałeś w ciągu ostatniego miesiąca?

 

Zebrane informacje wpisz do następującej tabeli.


Nr pytania  Odpowiedzi ankietowanych
                     A B C D E F G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

b) Przygotuj diagram słupkowy. Wyniki przedstaw w procentach.
c) Ułóż 4 wnioski wynikające z tej ankiety.
Wesrję papierową zadania dostaniesz na zajęciach matematyki

A.Jakubik ;-)

POWTÓRKA PRZED SPRAWDZIANEM PO ZAKOŃCZENIU KLASY VI-zbiór przykładowych zadań egzaminacyjnych opublikowanych przez CKE

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 grudnia 2015 r. o dodatkowych materiałach dla zdających, nauczycieli i egzaminatorów sprawdzianu i egzaminu maturalnego.

 

Pobierz informacje!

 

Annna Jakubik

NACOBEZU DO PRAC KLASOWYCH Z MATEMATYKI

Klasa VI

 

 

NACOBEZU DO SPRAWDZIANU Z MATEMATYKI

w dniu 21 XII 2015 (poniedziałek)


1. Potrafię obliczyć prędkość przy danej drodze i danym czasie.
2. Potrafię obliczyć czas przy danej drodze i danej prędkości.
3. Potrafię stosować jednostki prędkości: km/h, m/s.
4. Potrafię porównać prędkość dwóch ciał, które przebyły jednakowe drogi w różnych czasach.
5. Potrafię obliczyć prędkość na podstawie wykresu zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym.
6. Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe z wykorzystaniem drogi, czasu i prędkości.
7. Potrafię w pamięci oraz sposobem pisemnym dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne, ułamki zwykłe oraz ułamki dziesiętne.

 

Sprawdź swoją wiedzę i utrwal materiał, klikając na:

1) epodręcznik z zakresu Droga, prędkość, czas

2) interaktywny test

NACOBEZU –SPRAWDZIAN w dniu 10 XII 2015 (czwartek)

1. Potrafię zamieniać jednostki czasu.
2. Potrafię zamieniać jednostki długości.
3. Potrafię zamieniać jednostki masy.
4. Potrafię rozwiązywać zadania związane ze skalą.
5. Potrafię ustalać skalę, mając daną długość odcinka w rzeczywistości i w tej skali.
6. Potrafię przedstawiać dane w postaci diagramu.
7. Potrafię odczytać dane z tabeli, wykresu, diagramu.
8. Potrafię udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące znalezionych danych.
9. Potrafię zaokrąglać liczby do danego rzędu.
10. Potrafię określić ilość liczb, spełniających dane warunki dotyczące ich zaokrąglenia.
11. Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe związane z kalendarzem.
12. Posiadam umiejętność obliczania upływu czasu między wydarzeniami.
13. Potrafię wykonać obliczenia dotyczące długości.
14. Potrafię w pamięci oraz sposobem pisemnym dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne oraz ułamki dziesiętne.

 

Interaktywny test sprawdzający Twoją wiedzę:

NACOBEZU –SPRAWDZIAN z matematyki  w dniu 30 XI 2015 r. (poniedziałek)
1. Potrafię obliczać pole trójkąta.
2. Potrafię zamieniać jednostki pola.
3. Potrafię obliczać obwód kwadratu, gdy dane jest jego pole lub obliczać pole kwadratu, gdy dany jest jego obwód.
4. Potrafię narysować równoległobok o danym polu.
5. Potrafię obliczać pole rombu, gdy dane są jego przekątne.
6. Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące równoległoboku.
7. Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące trapezu.
8. Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące pól czworokątów.
9. Potrafię w pamięci oraz sposobem pisemnym dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne oraz ułamki dziesiętne.

 

Interaktywny test sprawdzający Twoją wiedzę kliknij tutaj.

 

Interaktywne ćwiczenia powtórkowe:

 

 

-sprawdzian z matematyki w dniu 16 listopada 2015 r. (poniedziałek)

 

 

 NACOBEZU

1.  Potrafię rozpoznać kąt ostry, prosty, rozwarty, pełny i półpełny.
2. Potrafię rozpoznawać i nazywać trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne.
3. Potrafię konstruować trójkąt o trzech danych bokach.
4. Potrafię ustalalić czy  możliwe jest zbudowanie trójkąta na podstawie danych boków.

5. Potrafię obliczyć długość podstawy lub długość ramienia, gdy mam dany obwód trójkąta równoramiennego.

6. Potrafię obliczać obwody trójkątów i czworokątów.
7. Potrafię obliczyć brakujące miary kątów w trójkątach i czworokątach z wykorzystaniem kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych i odpowiadających.

8. Potrafię rozpoznawać i nazywać czworokąty - kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez.

9.Potrafię wymienić najważniejsze własności tych czworokątów.

10.Potrafię narysować prostokąt lub równoległobok, gdy mam dane długości jego przekątnych.

11. Potrafię wskazać na rysunku oraz narysować  cięciwę, średnicę, promień koła lub okręgu.

12. Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące

a) okręgów

b) sumy miar kątów w trójkącie

c) kąta między wskazówkami zegara

oraz sformułować i napisać poprawną odpowiedź.

13.Potrafię w pamięci oraz sposobem pisemnym dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne.

 

 

Interaktywny test sprawdzający Twoją wiedzę z Figur na płaszczyźnie-kliknij tutaj.

Ciekawe strony

DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

 

MATEMATYKA

http://matzoo.pl – matematyka dla uczniów szkoły podstawowej

http://www.math.edu.pl/testy-matematyczne – testy z matematyki dla uczniów szkoły podstawowej

http://gwo.pl/strony/2235/seo_link:strefa-ucznia-wszystkie-klasy – testy online z matematyki

http://matematyka5.klett.pl/ – zadania interaktywne dla klasy 5

http://www.thatquiz.org/pl/ – quizy matematyczne

http://www.sp114.edu.pl/uczniow/matematyka/ – matematyka i informatyka dla klas 4 – 6

 

JĘZYK POLSKI

http://www.wolnelektury.pl /katalog/audiobooki/

http://www.polonista.w.interia.pl

http://www.literat.ug.edu.pl

http://www.testy.dyktanda.net

http://www.dyktanda.net

 

PRZYRODA, HISTORIA

http://www.tropami.net.pl

http://przyroda8.republika.pl/

http://www.przyrodnik.com

http://www.zyraffa.pl

http://www.historykon.pl

 

RÓŻNE

http://www.kula.gov.pl – kultura w sieci dla dzieci

http://www.interklasa.pl – polski portal edukacyjny

http://www.sieciaki.pl/ – zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

http://eti.agh.edu.pl/brd/ – karta rowerowa

http://www.olimpus.edu.pl – olimpiady szkolne dla uczniów

 

Ważne dla szóstoklasistów

http://www.sprawdzian-szostoklasisty.pl/

http://www.cauchy.pl/menu/test-6-klasa/index.php – zadania przygotowujące do sprawdzianu

w klasie 6

http://www.cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left/sprawdzian – arkusze sprawdzianów

Ciekawe strony w Internecie:

Bardzo ciekawa anglojęzyczna strona dla uczniów szkoły podstawowej. Materiał podzielony jest na kilka działów min. algebra, geometria. Serwis zawiera bardzo dużo interaktywnych zadań.

 

Podział pizzy na lekcji matematyki....

 

Czy ułamki muszą być trudne? Raczej nie ...zwłaszcza, że spotykamy się z nimi w życiu codziennym, gdy musimy jakąś całość (pizzę, czekoladę, baton) podzielić na mniejsze części. Wtedy każdą z nich możemy zapisać właśnie w postaci ułamka.

 

Gdy dzielimy coś na kawałki to przeważnie chcemy, żeby każdy dostał taki sam kawałek. Do opisu podziału na równe części stworzono specjalne liczby - UŁAMKI.

Ułamek zwykły - zapisujemy przy pomocy licznika, kreski ułamkowej i mianownika.

 

ZAPAMIĘTAJ!

licznik - określa o ilu równych częściach całości mówimy, zapisujemy go nad kreską ułamkową

mianownik - określa na ile równych części podzieliliśmy całość, zapisujemy go pod kreską ułamkową

kreska ułamkowa - zastępuje znak dzielenia

 

Dnia 26 marca 2014r. uczniowie klasy IV w praktyce dzielili pizzę na 12, 8 lub 4 równe części ;-)

 

Wszyscy z apetytem przystąpili do konsumpcji 1/4 pizzy, a niektórzy spałaszowali dodatkowo 1/12 pizzy ;-)

 

Mam nadzieję, że od dzisiaj pojęcie ułamka będzie przyjazne dla każdego! Tak włanie rozpoczynamy przygodę w krainie ułamków... ;-)

 

 

 

Sprawdź się!

 

Podziel pizzę: wybierz poziom trudności a następnie przeciągnij i upuść na talerze odpowiednią ilość kawałków pizzy. ZAGRAJ

 

 

Ułamkowe memory: dopasuj do siebie odpowiednie klocki. ZAGRAJ

 

 

Ułamkowy quiz: pobaw się porównywaniem ułamków. ZAGRAJ

 

 

Pizzeria: wyobraź sobie, że jesteś właścicielem pizzerii. Twoim zadaniem jest zrobienie pizzy zgodnej z zamówieniem klienta (CLIENT ORDER). Wybierz rozmiar swojej pizzy (PIZZA MENU), pozwoli to na podział pizzy na odpowiednią ilość kawałków. Rozłóż poszczególne składniki (TOPPINGS) na pizzy według zamówienia. Gdy pizza będzie już gotowa wciśnij SEND. Za wykonanie pizzy zgodnej z zamówieniem zarabiasz, za pomyłkę tracisz pieniądze:) ZAGRAJ

 

Anna Jakubik

 

Konkurs Mistrz  Matematycznej Łamigłówki rozstrzygnięty!!!

 

Przez 10 tygodni uczniowie naszej szkoły zmagali się z łamigłowkami matematycznymi. Do udziału w konkursie zgłosiło się czworo uczniów. W każdym tygodniu na stronie internetowej szkoły były publikowane trzy zadania, które należało jak najszybciej rozwiązać, aby otrzymać maksymalną liczbę punktów. Najbardziej wytrwała okazała się Emilka Łakomy z klasy IV.  Podjęła próbę rozwiązania każdego zadania, uzyskując 103 punkty na 120 możliwych do zdobycia.

 

To właśnie Emilka otrzymała tytuł 

MISTRZA MATEMATYCZNEJ ŁAMIGŁÓWKI!

 

 GRATULUJEMY!

 

Anna Jakubik-organizator konkursu

[pobierz] 0.1 MB mistrz-matematycznej-lamiglowki

Tabela wyników z poszczególnych tygodni konkursu.

 

O matematyce i nie tylko …

…bo liczby rządzą światem.

 

 

Zachęcam wszystkich uczniów do odwiedzenia tej strony.

Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego!

Przekonaj się, że matematyka jest prosta i przyjemna ;-)

 

Anna Jakubik

 

Warto odwiedzić:

 

Anna Jakubik

Czwartek 20 marca 2014

 

Międzynarodowy konkurs

"Kangur Matematyczny"

jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:


Żaczek klasy 2 szkół podstawowych;


Maluch klasy 3 i 4 szkół podstawowych;


Beniamin klasy 5 i 6 szkół podstawowych;


Kadet klasy I i II gimnazjów;


Junior klasy III gimnazjów, I liceów i techników,
I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;


Student klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.

 

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie'res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

 

Test konkursowy w kategorii "Żaczek" zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.


Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.


Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

 

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

 

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

 

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny"

REGULAMIN (format PDF)

 

Przeczytaj więcej informacji o konkursie na stronie organizatorów "Kangura Matematycznego"

 

Anna Jakubik

2+2 - gry matematyczne

 

2+2 gry matematyczne dla dzieci to bezpłatny program wspomagający naukę dzieci z zakresu podstawowych zagadnień matematycznych takich jak liczenie, dodawanie, odejmowanie, porówynywanie liczb oraz tabliczka mnożenia.

 

 

Licencja
Strona autora: matematykadladzieci.pl

 Pobierz program i zainstaluj 2+2_2.1a_pl_setup.exe

 

 Anna Jakubik

 

 

 

TABLICZKA MNOŻENIA-bywa zmorą uczniów. Niektórzy uczą się jej szybko przed kartkówką, żeby otrzymać dobrą ocenę, a później równie szybko zapominają. Jednym ze sposobów na opanowanie trudniejszych przykładów z tabliczki są rymowane wierszyki. Oto niektóre z nich:

 

Teraz ci to powiem: kruki lubią sery.
8 razy 8 jest 64.

 

6 razy 6 to 36,
a kto tego nie wie, nie wart chleba jeść.

 

 

Auta jeżdżą szybko, a wolno rowery,
9 razy 6 jest 54.

 

 

6 razy 8 to 48
i od jutra mam wszystko w nosie.

 

 

Gruszka jest dojrzała i trzeba ją zjeść.
7 razy 8 jest 56.

 

 

Uwaga dzieci, mam ważne wieści
5 razy 8 będzie 40.

 

 

Pies za płotem szczerzy kły
9 razy 7 jest 63.

 

WIERSZYKI ZOSTAŁY ZACZERPNIĘTE Z http://blogiceo.nq.pl/matematycznyblog/

 

Aby sprawdzić swoją pamięć możemy także zagrać w grę:

 1. Sprawdź czy jesteś orłem! (kliknij)

 

 2. Gra tabliczka mnożenia do 30, 70 i 100 (kliknij)

 

3. SKUTECZNA METODA NA TABLICZKĘ MNOŻENIA -

MNOŻENIE NA PALCACH (film na Yotube)

 

Anna Jakubik