EGZAMIN ósmoklasisty


Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, żeby zdać egzamin.

 

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.


Pierwszy egzamin (rok szkolny 2018/2019) będzie obejmował:

język polski;
matematykę;
język obcy.


Od roku szkolnego 2021/2022 oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczeń będzie jeszcze zdawał egzamin z dodatkowego przedmiotu. Będzie mógł dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:

biologia;
chemia;
fizyka;
geografia;
historia.

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.
Termin główny: kwiecień.
Termin dodatkowy: czerwiec.

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20180820_HarmEgz_2019.pdf
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

 

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU**
15 kietnia 2019 (poniedziałek), godzina 9.00 język polski        120 minut
16 kwietnia 2019 (wtorek), godzina 9.00 matematyka 100 minut
17 kwietnia 2019 (środa), godzina 9.00

język obcy

wybrany przedmiot*

90 minut
90 minut

 

*obowiązuje od roku szkolnego 2021-2022
**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

 

 

 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE (https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20180820_E8_EG_EM_Przybory.pdf) oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;
 • do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;
 • w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
 • członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;
 • w przypadku:
 1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
 2. zakłócania przebiegu egzaminu, lub
 3. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE

egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

 

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu

2. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:

podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń:

 • rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
 • wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,
 • wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,
 • zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;

po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:

 • udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,
 • korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,
 • korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej,
 • skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

 

Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

 • w terminie głównym - koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;
 • w terminie dodatkowym - uzyskaniem wyniku "0%" z tego przedmiotu.
[pobierz] 0.1 MB PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WINCENTEGO WITOSA W POKOJU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Próbny Egzamin Ósmoklasisty: 12-14.03.2019 r.

(wtorek, środa, czwartek)

 

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLAISTY W NASZEJ SZKOLE

 

 

W dniach od 18 do 20 grudnia br. (wtorek-czwartek) zostanie przeprowadzony w naszej szkole próbny egzamin ósmoklasisty w celu:
- informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie)
- diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).
Zgodnie z zaleceniami CKE nie będą wystawiane oceny cząstkowe na podstawie uzyskanych wyników.
Uwaga: zadania na egzaminie próbnym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do 18 grudnia br. "Uprzejmie proszę o poinformowanie ósmoklasistów oraz – jeżeli to możliwe – również ich rodziców o przyczynie ewentualnego niepowodzenia na egzaminie próbnym w takiej sytuacji oraz powrocie do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach w pierwszym kwartale 2019 r." - napisał w załączonej informacji dyrektor CKE.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu:
 bezpłatne informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/)
 przykładowe bezpłatne arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin…/…/arkusze-pokazowe-grudzien-2017).
..............
http://psppokoj.pl/egzamin-osmoklasisty.html

[pobierz] 0.2 MB PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 19-20.12.2018 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br. (18-20.12.2018 r.)

[pobierz] 2.4 MB egzamin-osmoklasisty

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Uczeń kończący VIII klasę będzie zdawał obowiązkowy egzamin końcowy.

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

 Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden fakultatywny: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ opublikowała:

- informatory o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe pytania egzaminacyjne: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

- przykadowe arkusze: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

- harmonogram, komunikaty i informacje dotyczące Egzaminu: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/