RODO-KLAUZULA


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów/ wychowanków przedszkola oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju z siedzibą w Pokoju przy ul. 1 Maja 15, 46-034 Pokój.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, Pana/Pani dziecka w zakresie działania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iodo@gminapokoj.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku
z prowadzeniem przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zajęć; podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) promowania osiągnięć placówki oraz jej uczniów, wychowanków, uczestniczenia w życiu placówki, informowaniu o wydarzeniach oraz wspólnym cieszeniu się z osiągnięć, organizacji zajęć pozaszkolnych, konkursów, zawodów i ich dokumentowania, oraz utrwalania pozytywnego wizerunku placówki i innych czynnościach przetwarzania związanych z działaniami placówki, nie ujętych w ust. 3 lit. a powyżej – na podstawie wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.:
1) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na placówce – zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa.
2) w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody.
5. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym przepisami prawa oraz zaufanym podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania placówki.
6. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 lit. a, czyli związanym z wypełnieniem obowiązku szkolnego, przedszkolnego wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe; w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7. Dobrowolna zgoda, wyrażona w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania osobnym oświadczeniem, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odmowa udzielenia zgody lub jej cofnięcie skutkować może brakiem możliwości pełnego uczestniczenia w życiu placówki i korzystania ze wszystkich aktywności organizowanych w placówce.
8. W placówce przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego, w celu:
1) zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, wychowanków przedszkola, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie placówki,
2) ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów/ wychowanków przedszkola i pracowników szkoły,
3) wyjaśniania sytuacji konfliktowych
4) ustalania sprawców nagannych zachowań, np. kradzieży, bójek, zniszczenia mienia,
5) zmniejszenia ilości zniszczeń na terenie placówki
9. Obraz monitoringu jest rejestrowany i przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Przyjmuję do wiadomości, że względem moich oraz mojego dziecka danych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu zastosowanie mają informacje przekazane powyżej w klauzuli informacyjnej.
10. Pani/Pana, dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
11.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana /dziecka danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
d) przetwarzania dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
1) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana/dziecka szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju Pani/Pana/dziecka danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.