RELIGIA


Pytania i odpowiedzi dotyczące nauki religii w przedszkolu

 

1. Co jest potrzebne, żeby dziecko rozpoczęło naukę religii w przedszkolu?

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach rodzice muszą złożyć do dyrektora przedszkola pisemne oświadczenia wyrażające wolę udziału w zajęciach. Rozporządzenie nie zawiera gotowych wzorów takich oświadczeń. "Domaganie się oświadczeń innej treści lub dawanie rodzicom do wypełnienia przygotowanych wcześniej formularzy z zapisem: „religia (tak/nie)” jest niezgodne z obowiązującym prawem" - podkreśla bp Marek Mendyk. Zgodnie z w/w rozporządzeniem, przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania zajęć z religii tylko na podstawie oświadczeń rodziców dla grupy dzieci nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.

 

2. Ile razy w tygodniu będą odbywać się zajęcia religii w przedszkolu?

Dzieci, których rodzice wyrazili życzenie organizacji zajęć z religii w przedszkolu będą uczęszczać na zajęcia religii dwa razy w tygdniu. Zajęcia religii trwają podobnie jak zajęcia z języka angielskiego:

-15 minut dla dzieci w wieku 3-4 lat,
-30 minut dla dzieci w wieku 5-6 lat.

 

3. Czy zajęcia z religii mogą się odbywać w czasie podstawy programowej?
Nie, zajęcia religii organizowane są poza czasem realizacji podstawy programowej. Zajęcia te są zajęciami dodatkowymi, nieuwzględnionymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, dlatego w naszym przedszkolu będą organizowane we wczesnych godzinach rannych (do godz. 8.00) i/lub po godz. 13.00 w zależności od możliwości kadry katechetycznej.

Do końca tygodnia zostaną podane Państwu do wiadomości dni i godziny religii w przedszkolu. Proszę również pamiętać, że oświadczenia, deklaracje i inne dokumenty wynikające z ustaw i rozporządzeń rodzice mają obowiązek składać u dyrektora (sekretariat Zespołu, ul. 1 Maja 15, sekretariat dawnego gimnazjum).