ODDZIAŁY


 

Przydział oddziałów w Publicznym Przedszkolu

w roku szkolnym 2019/2020

 

ZS-P Oddział Wychowawca 

Publiczne

Przedszkole

Oddział dzieci 2,5
i 3-letnich
"Kotki"

Małgorzata Fiedeń
zastępstwo - Dorota Piekny

Oddział dzieci 4-letnich

"Biedronki"


Martyna Nartowska

Oddział dzieci 4-letnich "Pszczółki"

Elżbieta Grodecka

Oddział dzieci 5-letnich "Krasnoludki"

_______________________

 Oddział dzieci 6-letnich

"Słoneczka"

Izabela Katra-Pankiewicz

______________________
Ala Żurowska

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Obraz Publicznego Przedszkola w Pokoju


Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju. Placówka jest prowadzona przez Gminę Pokój, posiada cztery oddziały, zatrudnia sześciu nauczycieli, jednego pracownika obsługi i jednego pracownika administracji. Zakład Komunalny w Pokoju zapewnia placówce usługi gastronomiczne oraz porządkowo-obsługowe. Przedszkole mieści się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 10.


Jego atutem jest umiejscowienie budynku z dala od zatłoczonych ulic oraz duży obszar ogródka z nowoczesnymi elementami placu zabaw, które sprzyjają aktywności ruchowej dzieci. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00. Posiada warunki lokalowe i wyposażenie odpowiednie do realizacji celów i zadań statutowych. Przyjęte do realizacji programy zawierają wszystkie elementy podstawy programowej i zapewniają możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Przedszkole zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa, jest objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym.


Ważnym elementem pracy przedszkola jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole i wyrównywanie szans edukacyjnych. W przedszkolu realizowane są innowacje pedagogiczne oraz liczne projekty edukacyjne. Organizowane są także zajęcia logopedyczne oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wychowankowie oraz ich rodzice mogą korzystać z porad psychologa, dostępnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju.


Kadra pedagogiczna podnosi swoje kwalifikacje, uzyskując nowe specjalizacje zgodnie z potrzebami placówki, co wzbogaca ofertę edukacyjną przedszkola.


W ramach zajęć organizowanych w przedszkolu dzieci uczestniczą w wycieczkach, akcjach ekologicznych, charytatywnych oraz podejmują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, zainteresowań i talentów. Ponadto nauczyciele stwarzają wychowankom możliwość zaprezentowania własnych zdolności i umiejętności artystycznych, często włączając w to rodziny dzieci, organizując konkursy i warsztaty przedszkolne.


Wychowankowie przedszkola odnoszą liczne sukcesy w wielu konkursach m.in. recytatorskich, muzycznych, plastycznych, ekologicznych.


Przedszkole podejmuje działania promujące zdrowy styl życia, uczestnicząc w ogólnopolskich akcjach i programach edukacji zdrowotnej. Uzyskało tytuł „Przedszkole w ruchu”, certyfikat „Akademia Zdrowego Przedszkolaka-KIK 34, „Zachowaj równowagę”-KIK 34.
Przedszkole realizuje Projekt „Przedsiębiorczy Przedszkolak”, w ramach którego odbywają się zajęcia kształtujące umiejętność posługiwania się językiem angielskim poprzez zabawę, kreatywność, ruch, a także sztukę i technologię.


Przedszkole bierze udział w licznych przedsięwzięciach promujących edukację przedszkolną w środowisku lokalnym. Współpracuje z takimi instytucjami, jak GOKSiR, Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Parafia Ewangelicka, Dom Seniora „EDESSA” w Ładzy, Przedszkole w Lubnowie i w Domaradzu, Straż Pożarna w Pokoju, Komisariat Policji w Pokoju.
Przedszkole ściśle współpracuje ze szkołą podstawową poprzez realizację wspólnych działań, co pozytywnie wpływa na ułatwienie przekroczenia progu szkolnego.


Przedszkole cieszy się dużym wsparciem rodziców, którzy aktywnie i chętnie włączają się w działalność placówki. Rada Rodziców efektywnie pozyskuje środki na realizację zadań ukierunkowanych na wychowanków przedszkola.

oprac.Elżbieta Preuhs i Anna Kania

 

[pobierz] 3.9 MB regulamin-rady-rodzicow-przedszkola-na-rok-szkolny

Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Pokoju rok szkolny 2017/2018

[pobierz] 0.3 MB harmonogram-konsultacji-dla-rodzicow-z-wychowawcam

Harmonogram konsultacji dla rodziców z wychowawcami poszczególnych oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018

[pobierz] 0.5 MB harmonogram-zajec-w-przedszkolu-w-roku-szkolnym-20

Harmonogram zajęć w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2019

Pokój, 11 października 2017

 

 

Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Pokoju uchwaliła sugerowaną dobrowolną składkę na potrzeby naszych dzieci, która w roku szkolnym 2017/2018 wynosi, tyle co w ubiegłym, czyli 25 zł od dziecka.


Zebrana kwota zostanie w całości przeznaczona na potrzeby naszych dzieci tj. zakup nagród, paczek mikołajkowych, upominków na Zajączka, opłacenie atrakcji na dzień dziecka, Andrzejki czy Bal Karnawałowy.


O wszystkich planach finansowych i wydatkach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Wpłat można dokonywać u Wychowawców grup, skarbników bądź bezpośrednio na konto Rady Rodziców:


BS Namysłów: 03 8890 0001 0410 2199 4004 0001
Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Pokoju
ul. 1 Maja 15, 46-034 Pokój


W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

 

Jeśli zechcą Państwo w inny sposób wesprzeć nasze dzieci np. poprzez zakup konkretnych przedmiotów, czy pracę na rzecz dzieci prosimy o bezpośredni kontakt z Radą Rodziców.

 

Rada Rodziców

 

Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców przekazała do Waszej dyspozycji skrzynkę na listy.
Będziemy wdzięczni za przekazywanie nam Waszych uwag, pomysłów, wniosków oraz wszelkich spraw, w których Rada Rodziców może udzielić wsparcia.

 

 

Rada Rodziców

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się plik PDF, zawierający warunki ubezpieczenia NW przedszkolaka w roku szkolnym 2017/2018. 

[pobierz] 0.1 MB plakat-ubezpieczenie
[pobierz] 1.0 MB polisa-przedszkole

Warunki ubezpieczenia wychowanka przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.

Pokój, 30.09.2016 r.

 

UWAGA


W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dokonywania odpisów za wyżywienie informujemy, że zgodnie z zapisami umowy, niekorzystanie przez dziecko z posiłków należy zgłaszać pod nr tel. 726 529 840 lub 77/469 3097 wew.29, bądź osobiście w budynku Urzędu Gminy Pokój (pok. nr 29).

 

Dokonanie zgłoszenia niekorzystania przez dziecko z posiłku w dniu poprzedzającym nieobecność w godz. 8.00 – 12.00 powoduje naliczenie odpisu.


W przypadku braku naliczenia odpisu istnieje możliwość odbioru posiłku w dniu nieobecności dziecka w stołówce szkolnej podczas przerwy obiadowej. Pojemnik na obiad należy zapewnić we własnym zakresie. Przy odbiorze obiadu istnieje możliwość zakupienia pojemników jednorazowych.


W sprawie odbijania kart BIBINET uwzględniane mogą być tylko zgłoszenia wynikające z awarii systemu lub sporadycznych losowych przypadków. Zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel.726 529 840 lub 77/469 3097 wew.29, bądź osobiście w budynku Urzędu Gminy Pokój (pok. nr 29). Nieuwzględniane będą zgłoszenia po czasie i notoryczne zgłaszanie braku karty!

 

Agata Chmura              Anna Kania                              Joanna Ptaszek
prezes ZKP Sp. zo.o.     dyrektor ZSP Pokój              z up. Wójta sekretarz

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

         Godziny urzędowania

w  Publicznym Przedszkolu w Pokoju

   wicedyrektorZespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pokoju

 

pani Elżbiety Preuhs

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

13:00-   15:00

 

 

8:15 - 10:30

 

11: 20- 12: 30

 

12:15- 14:00

 

7:30- 11:00

 

 

Regulamin elektronicznej ewidencji

pobytu dziecka
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju
Publicznym Przedszkolu w Pokoju

 

 

 

 

 

 

1. Z dniem 15. 02. 2016 na terenie przedszkola zostaje wprowadzony elektroniczny system ewidencji pobytu dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju Publicznym Przedszkolu w Pokoju.
2. Elektroniczna ewidencja pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu w Pokoju służy do naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
3. Niniejszy dokument reguluje zasady ewidencji czasu przebywania dziecka
w przedszkolu.
4. Elektroniczny system ewidencji pobytu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych korzystających z usług przedszkola.
5. Każdemu dziecku przysługuje jedna karta zbliżeniowa, którą rodzic/opiekun prawny otrzymuje po wpłaceniu zwrotnej, nieoprocentowanej kaucji w wysokości 10 zł.
6. Karta jest własnością Gminy Pokój.
7. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty powoduje utratę kaucji oraz konieczność uzyskania nowej karty w drodze odpłatnego nabycia za pełną równowartość aktualnego jej kosztu zakupu i dostawy.
8. Istnieje możliwość indywidualnego uzyskania dodatkowych kart, oprócz tej o której mowa w pkt 5. Dodatkowe karty będą przekazywane na własność użytkownikom w drodze ich sprzedaży. Cena dodatkowej karty wynosi 7,32 zł netto i będzie powiększona o aktualną stawkę podatku od towarów i usług.
9. Karta, o której mowa w pkt 5 podlega zwrotowi w terminie 14 dni od wygaśnięcia umowy/rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez przedszkole.
10. Karta podlega zwrotowi w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju. Dokonanie zwrotu zostaje potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym oraz stwierdzeniem stanu technicznego karty.
11. Przekazanie przez użytkownika po zakończeniu umowy uszkodzonej karty spowoduje utratę kaucji, o której mowa w pkt 5, bez względu na wysokość aktualnego pełnego kosztu karty.
12. Przekazanie przez użytkownika po zakończeniu umowy sprawnej karty, zobowiązuje Gminę Pokój do dokonania zwrotu kaucji, o której mowa w pkt. 13.
13. Zwrot pobranej kaucji następuje wyłącznie na rachunek bankowy, który zostanie podany przez użytkownika przy zwrocie karty w treści protokołu zdawczo – odbiorczego.
14. Przyprowadzając/odbierając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje czas, o której dziecko zostało przyprowadzone/odebrane.
15. Awarię czytnika lub nieodbicie karty należy zgłosić niezwłocznie obsłudze Zakładu Komunalnego w Pokoju pod numer tel.774693097 wew. 29 lub osobiście w biurze nr 29.
Na podstawie zweryfikowanych zgłoszeń obsługa Zakładu Komunalnego w Pokoju może wprowadzić do systemu godziny przyprowadzenia/odbioru dziecka.
16. Nieodbicie karty powoduje naliczenie maksymalnego pobytu dziecka w przedszkolu (6:30-16:00 z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej).
17. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania niezbędnych informacji osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania z przedszkola.
18. Rodzic (opiekun prawny) przyjmujący indywidualną kartę zbliżeniową, potwierdza własnoręcznym podpisem jej przyjęcie oraz akceptację niniejszego Regulaminu.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2016r.

 

Lista sponsorów, którzy wsparli działania Rady
Rodziców Przedszkola i tym samym pomogli
zorganizować nam dzień św. Marcina, jarmark
świąteczny oraz paczki Mikołajkowe


Data            Sponsor
13.11.2015 PRZYCHODNIA ESKULAP LEK. MED. MARIAN KANIA
13.11.2015 EWELINA I TOMASZ RAJKOWSCY
17.11.2015 RADA SOŁECKA POKÓJ
24.11.2015 P.H. „MON-KAR” S.C W. I J. BALIJ
25.11.2015 FABRYKA MASZYN ROTOX SP. Z O.O.
25.11.2015 Lek. JANUSZ SEBASTIAN
27.11.2015 PIOTR PODGÓRSKI
27.11.2015 ZAJAZD POD BOREM TOMASZ BITNER
27.11.2015 NOWE TECHNOLOGIE WOJCIECH WIERZCHOWSKI
02.12.2015 RYNIAK BARTOSZ FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA
02.12.2015 ANNA I PIOTR MIKOŁASZEWSCY
02.12.2015 ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ AGATA CHMURA
Oraz bardzo wielu RODZICÓW, którzy poświęcali swój czas, pieniądze oraz produkty.

 

 

Pradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie

ul. Mickiewicza 14 tel: (77) 410-12-67

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

W NASZYM PRZEDSZKOLU.

 

6:30–8:00 – Schodzenie się dzieci - zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.
8:00–8:30 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe - ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową.
8:30– 8:45 – zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.
8.45 – 9.30- przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne. Śniadanie
9.30- 9.40- czynności i zabiegi higieniczne dzieci.
9.40- 10.40 – Zajęcia dydaktyczne - realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.
10:40–11:40 – Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
11:40–12.20 – Przygotowanie do obiadu - porządkowanie miejsca zabaw i zabiegi higieniczne. Obiad.
12:20–14:00 – Odpoczynek: grupy młodsze – leżakowanie;
grupy starsze - pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, dowolne zabawy w kącikach tematycznych,zabawy i gry stolikowe.
14:00–14.30 – Przygotowanie do podwieczorku - porządkowanie sali i zabiegi higieniczne Podwieczorek.
14:30–16:00 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Zabawy w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.

UWAGA RODZICE!!!ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Drodzy Rodzice,

1) Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do 16:00.
2) Rodzice/prawni opiekunowie /osoby upoważnione przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z zadeklarowaną na umowie godziną.
3) Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00-13:00.
4) Dzieci zapisane na ten czas prosimy przyprowadzać na godzinę 8:00, a odbierać od 12:50-13:00.
5) Rodzic/opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dziecka do momentu przekazania go pod opiekę pracownikowi przedszkola.
6) W godzinach 7:30-8:00 jest wyznaczony dyżur. Później zamykamy przedszkole, rozpoczynają się zajęcia. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie podanych godzin i nie spóźnianie się.
7) Dzieci leżakujące, zapisane do godziny 15:00, najwcześniej można odbierać o godz.14:30.
8) Jeżeli w wyjątkowych przypadkach rodzic musi odebrać dziecko wcześniej, prosimy o zgłoszenie tego faktu dyżurującemu pracownikowi obsługi lub u nauczyciela danej grupy.
9) W przypadku wcześniejszego przyprowadzanie lub późniejszego odbioru dziecka rodzice powinni zgłosić ten fakt dyżurującemu pracownikowi obsługi lub nauczycielowi grupy.
10) Osobie nietrzeźwej lub nieupoważnionej pisemnie przez rodziców- dziecko nie będzie wydane.
11) Jeżeli dziecko odbiera inna osoba nie wymieniona w pisemnym upoważnieniu, wówczas rodzic zobowiązany jest: przekazywać telefoniczną informację, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodziców.
12) Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
13) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przyprowadzać do przedszkola dzieci, których stan zdrowia nie powoduje zagrożenia przenoszenia chorób na inne zdrowe dzieci przebywające w placówce.
14) W przypadku występowania objawów choroby np.(temperatura, katar, wymioty itp.) rodzic powinien zasięgnąć konsultacji medycznej i pozostawić dziecko w domu.
15) W przypadku wystąpienia objawów choroby w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, z chwilą uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka, zobowiązuje się rodzica do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola.
16) W przedszkolu nie podaje się żadnych leków.
17) Rodzice mają obowiązek poinformować wychowawcę o chorobach i alergiach dziecka, a także udzielenia wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie poświadczone przez lekarza specjalistę.
18) Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu znajduje się pod opieką nauczyciela.
19) Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
20) Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków jest priorytetem wszelkich działań nauczycieli. Nauczyciel ma obowiązek skupić swoją uwagę na dzieciach-nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynnościami np. rozmową z inną osobą.
Prosimy ograniczać rozmowę z nauczycielem opiekującym się grupą, do minimum, w trakcie przyprowadzania lub odprowadzania dzieci.
21) Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego dziecka i problemów wychowawczo- dydaktycznych z nim związanych rodzice uzgadniają z wychowawcą grupy/ nauczycielem uczącym/specjalistą na zebraniach/wyznaczonych konsultacjach lub w przypadkach nagłych w innym umówionym terminie. Jeśli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje rozmówców, udają się do dyrektora zespołu.
22) Do kontaktów z dyrektorem w sprawach ogólnych, dotyczącej całej grupy, uprawnieni są przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców oraz Zarząd Rady Rodziców.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad, ze względów organizacyjnych przedszkola oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dzieci.

 

[pobierz] 0.1 MB 9f5mamfirme.pl